کلینیک رویا
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

كمال گرايي چيست؟!

کمال گرایی عنوان غلط اندازی دارد!
اكثرا وقتی به کسی می گوئيم بهتر است کمال گرایی ات را کنار بگذارى، با تعجب ميپرسد مگر کمال گرایی ويژگى بدى است؟!
احتمالا دلیلش این است که واژه ى “کمال” واژه اى مثبت است، اما يادمان باشد وقتی روان شناسان درباره کمال و كمال گرايي صحبت ميكنند ، منظورشان کمال اخلاقی و عرفانی نیست،
بلكه منظورشان از كمال گراها افراديست که در هر موردى فقط به بهترین راضی می شوند!

بطور مثال :

🔸بايد ٢٠ شوند و در غير اينصورت صفر با ١٩ برايشان فرقى ندارد!

🔸بايد بهترين اتومبيل را داشته باشند و حالا كه نميتوانند ترجيح ميدهند اتومبيل معمولى هم نداشته باشند!

🔸بايد در كنكور نفر اول شوند و حالا كه ميدانند احتمالش كم است، اصلا شركت نميكنند!

🔸 بايد با بى نقص ترين شخص ازدواج كنند و از آنجايي كه کسی بى نقص نيست ترجيح ميدهند هرگز ازدواج نكنند!

✔بدين ترتيب افراد كمال گرا از خيلى از موقعيتها باز ميمانند و در واقع فعاليت كمى دارند كه گاهى اين دسته به اشتباه عنوان تنبل ميگيرند و همچنين كمال گرايي ميتواند منجر به رفتار وسواس گونه و حتى در نهايت نارضايتى از عملكرد خود باشد چرا كه هميشه تصور ميكنند بهتر از اين هم مى شود كار كرد !