کلینیک رویا

دکتر سعیده فرج نیا

 • دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • کارشناسی ارشد مشاوره از دانشگاه الزهراء
 • کارشناسی مشاوره از دانشگاه شهیدبهشتی
 • دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به شماره 4683
 • طرحواره درمانگر
 • زمینه فعالیت درمانی و مشاوره: رشد شخصی، ارتقاء کیفیت روابط بین فردی، اضطراب، افسردگی، طیفی از اختلالات شخصیت، زوج درمانی و مشاوره پیش از ازدواج

فعالیتها:

 • مدرس دانشگاه
 • روانشناس و مشاور مرکز مشاوره رویا
 • روانشناس و مشاور در مراکز مشاوره شهر تهران از سال 1393
 • کارشناس برنامه خانه ما در رادیو تهران، از پاییز 1393  و به مدت 8 ماه.
 • برگزاری کلاس اخلاق در مشاوره، در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهیدبهشتی.
 • برگزاری کارگاههایی با موضوع ” مدیریت رفتاری والدین با نوجوانان”، “مقابله با استرس”، “مدیریت اوقات فراغت” و “تاب آوری و انعطاف پذیری روانشناختی” در  مدارس و خانه های سلامت شهر تهران

کتاب:

 • روانشناسی دعا و نیایش (یک رویکرد علمی)، تالیف: برنارد اسپیلکا و کوین لاد، ترجمه: ملیحه رحیمی، سعیده فرج نیا و مجیداسدپور، تهران: انتشارات ارجمند (1400).
 • روانشناسی و گرایشهای متعالی، تالیف: سعیده فرج نیا، تهران: نشر زرین اندیشمند (1400)

مقالات چاپ شده:

 1. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش نگرش معنوی
 2. تدوین و اعتباریابی پرسشنامه سنجش عملکرد جنسی زناشویی
 3. Hierarchy of values system in university students: Effects of different majors of study and their relationship with spiritual attitude,
 4. نقش پیش بینی کنندگی عملکرد جنسی و کیفیت ارتباط بر تعهد زناشویی
 5. روانشناسی و گرایشهای متعالی: نقش روح و ابعاد مربوط به آن در شکل گیری شخصیت انسان
 6. راهبردهای بهبود روابط زناشویی پس از خیانت
 7. تعریف سازه های آسیب روحی بر اساس منابع اسلامی
 8. تعریف سازه های سلامت روحی بر اساس منابع اسلامی
 9. مدل یابی سازگاری زناشویی بر اساس الگوهای ارتباطی و عملکرد رابطه زناشویی با میانجی گری نگرش معنوی
 10. نقش میانجی گر نگرش معنوی در رابطه با الگوهای ارتباطی و سازگاری زناشویی
 11. ساخت و اعتباریابی مقیاس سازه های سلامت معنوی و روحی از منظر تفکر اسلامی
 12. ساخت و اعتباریابی مقیاس سازه های آسیب معنوی و روحی از منظر تفکر اسلامی

مقالات ارائه شده در سمینارها:

 1. پیش بینی رضایت جنسی زناشویی بر اساس سبکهای دلبستگی در زنان منطقه 5 تهران
 2. نقش عملکرد جنسی زوجین بر میزان تعهد آنان به رابطة زناشویی
 3. پیش بینی جهت گیری هدف تحصیلی بر اساس نگرش معنوی و تعهدحرفه ای در دانشجویان
 4. نقش طرحواره های ناسازگاراولیه و تصور از خدا در رابطه با بهزیستی و بالندگی
 5. پیش بینی تعهد زوج ها به رابطه زناشویی بر اساس کیفیت ارتباط و نگرش معنوی