حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت درخواست شما، واحد پذیرش کلینیک رویا جهت تنظیم نوبت با شما تماس خواهند گرفت.